خصوصیات عدد هشت طالع بینی نوین

خصوصیات عدد 8

هشت ها اکثرا خصوصیات جالبی دارند ، آنها اهل قدرت طلبی و رفاه طلبی هستند و از تاثیر گذاشتن بر دیگر افراد لذت می برند . آنها از مشکلات مالی و گاه از شهرت ترس دارند.

در استعداد درونی آنها موفقیت و مثبت بودن نقش بسته است ، هشت ها در ظاهر به دنبال قدرت نیستند و حتی از به قدرت رسیدن اجتناب می کنند اما در واقع آنها در جستجوی قدرت طلبی هستند و برای به دست آوردن آن تلاش می کنند.

هرچند رسیدن به آرامش درونی و البته اهداف معنوی را برای خودشان اولویت می دانند و از این طریق انگیزه پیدا می کنند تا به موفقیت و ثروت زیادی دست پیدا کنند.

طالع بینی نوین - خصوصیات عدد هشت
طالع بینی نوین – خصوصیات عدد هشت

آنها پیش شرط استعداد های روحی را در احساس امنیت مالی در حد معقول می دانند و رسیدن به ثروت و قدرت را با معنویت می خواهند ، اگر جز این عمل کنند آینده روحی آنها با مشکل مواجه می شود.

هشت ها گاه اعمال و رفتار مثبتی دارند و گاهی منفی باف و لجوج می شوند و بطور کلی دمدمی مزاج می باشند ، ممکن است گاهی از قدرت خود سوء استفاده کنند .

آنها اهل کار و کوشش اجتماعی هستند و گاهی چنان فعال می شوند که همه را حیرت زده می کنند ولی گاهی هم منزوی و غیرفعال می باشند.

هشت ها افراد خوش شانسی هستند و وقتی مثبت اندیش باشند ، به بیشتر اهداف خود می رسند ، شکوفایی مادی و معنوی در هشت ها بیشتر دیده می شود.

بازگشت به بخش طالع بینی نوین