شناسنامه سایت بهاربیست

اولين شناسنامه سايت اينترنتی در ايران

شناسنامه اصلی سايت بهاربيست

          نام :                                                      bahar-20

          نام خانوادگی :                                       Com.

          تاريخ تولد :                                             26/7/1387

          صادره از :                                              دنيای مجازی اينترنت

          نام پدر :                                                مجيد بابايی

          نام مادر :                                               شركت ثبت دامنه اينترنتی

          محل سكونت :                                       بر روی يك سرور اختصاصی قدرتمند

          خلاق این اثر : مجید بابايی