خصوصیات عدد پنج طالع بینی نوین

خصوصیات عدد 5

پنج ها دارای ویژگی های زیادی هستند ، اکثر آنها منظم و آزادی طلب هستند و از ذوق و سلیقه خوبی برخوردارند ، آنها دارای افکاری طرح کننده و سازنده هستند ، هرچند گاهی متظاهر بوده و بلوف هم می زنند.

برخی از پنج ها خود را مستقل نشان می دهند اما در واقع کاملا وابسته هستند و درونی پر تنش دارند ، گاهی عجول و پر جنب و جوش می شوند ، می توان گفت که آنها اطلاعات زیادی دارند چون خبرها را در فضای مجازی دنبال می کنند اما اکثر اطلاعاتی که دارند سطحی است و کاربرد زیادی ندارد.

طالع بینی نوین - خصوصیات عدد پنج
طالع بینی نوین – خصوصیات عدد پنج

از آزادی طلبی پنج ها گفتیم ، آنها در امور احساسی ، روحی ، اجتماعی ، عاطفی ، حتی جنسی و مالی نیز آزادی طلب هستند و هروقت که به آن دست یابند ، به آرامش می رسند .

آزادی طلبی به معنی خود رهاشدگی و بی نظمی نیست ، بلکه کنترل نفس و خود نظمی می باشد.

راه برای موفقیت پنج ها هموار است اگر همت و اراده خود را به کار گیرند و از تجربیاتی که بدست آوردند به خوبی استفاده کنند. ترسها و تردید ها را کنار بگذارند و از استعداد درونی خود استفاده کنند.

پنج ها اکثرا دارای انرژی بینشی و استعداد الهام پذیری و روشن بینی بوده ولی گاهی منفی باف ، بی ثبات و پرشان می شوند.

آنها در عین توانمندی که دارند ، ناتوان بنظر می آیند و گاهی حتی تا حد اعتیاد نیز پیش می روند.